Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Ovlasti i funkcije načelnika

Tipografija

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnim izborima  (“Narodne novine”, br. 144/12.) Mandat općinskog načelnika i njegova zamjenika traje 4 godine.

Na lokalnim izborima održanim 2017. godine za općinskoga načelnika Općine Jelenje izabran je Robert Marčelja.

Općinski načelnik zastupa Općinu Jelenje i nositelj je izvršne vlasti Općine Jelenje. Mandat Općinskoga načelnika traje četiri godine. Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Prema Statutu Općine Jelenje općinski načelnik u obavljanju izvršne vlasti:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • nadzire rad upravnih tijela
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Općine
 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.