Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Odbori i povjerenstva

Tipografija

Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Općine Jelenje su: komisije, odbori i povjerenstva.

Vijeće može uz stalna radna tijela osnivati i povremena radna tijela. Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koji se biraju u pravilu iz reda članova Vijeća i reda članova stručnih i javnih djelatnika. Izbor predsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 5 članova Vijeća. Izbor predsjednika i članova radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Vijeća. Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije. Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela,predlaže dnevni red i predsjeda sjednici radnog tijela. U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća,predsjednicima drugih radnih tijela te s Općinskom upravom. U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnih tijela. Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i Vijeće. Radna tijela zauzimaju stajališta o pitanjima iz svog djelokruga, ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela. Zaključak odnosno preporuku radna tijela donose većinom glasova nazočnih članova. Radna tijela mogu uključiti znanstvene i druge stručne osobe radi razmatanja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Vijeća. Radna tijela o svojim prijedlozima, mišljenjima, primjedbama pismenim putem izvješćuju Vijeće.

Konstituirani radni odbori Općinskog vijeća 2021-2025
Na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća izabrana su i radna tijela Vijeća u vidu odbora.

Mandatnu komisiju čine Ivica Pilić (predsjednik), Siniša Linić i Fedor Dorčić. Članovi su Odbora za izbor i imenovanje Kristian Hlača (predsjednik), Siniša Linić i Martina Mičetić-Davidić. Odbor za statutarno-pravna pitanja čine Arsen Blažić (predsjednik), Josip Stipić i Suzana Šebelj Colnar. Članovi su Odbora za prostorno planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša Robert Maršanić (predsjednik), Kristian Hlača i Danko Baćac. Odbor za proračun i financije čine Robert Maršanić (predsjednik), Mark Kovačić i Dobrila Vlastelica. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb te brigu o djeci čine Jasmin Kalanj Linić, Morena Mattei, Ivoslav Ban. Odbor za šport čine Ivica Pilčić (predsjednik), Marcelo Mattei i Adolf Juretić. Odbor za kulturu, odgoj i cjeloživotno obrazovanje čine Martina Mičetić-Davidić, Dobrila Vlastelica i Zlata Zaharija Ćućić. Članovi Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU-fondove čine Izabela Nemaz (predsjednica), Hrvoje Brnelić i Branko Juretić. Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja čine Milivoj Kukuljan (predsjednik), Arsen Blažić i Branko Juretić.

Dokumentacija vezana uz Odbore: https://arhiva.jelenje.hr/dokumenti/opcinsko-vijece-opcine-jelenje/odbori-i-povjerenstva


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.