Navigacija

Glavni meni

21
Uto, Ožu
0 Novih vijesti

Dogradnja OŠ, zdravstvene stanice, proširenje groblja...

Marčelja: Veselim se idućoj godini u kojoj ćemo započet provoditi projekte, a savakako će podignut standard mještana Općine Jelenje.

Blog
Tipografija

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje većinom glasova usvojen je proračun za 2018 godinu, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Ponosan sam na činjenicu da je Proračun daleko transparentniji u odnosu na prijedloge prijašnjih godina, a ukupni planirani prihodi planirani za 2018. godinu iznose 15.995.772 kune, 14.561.500 kuna u 2019.godini i 14.651.500 kuna u 2020. godini.

Na prihodnoj strani najvažniju stavku čine prihodi od poreza koji se u 2018. godini planiraju na nivou od 8 milijuna kuna. Općina Jelenje će se u idućoj godini javiti na odgovarajući natječaj EU fondova i nastojat će povući 300.000,00 kuna za energetsku obnovu zdravstvene stanice u Dražicama.

Ukupni rashodi su planirani u istoj visini kao i prihodi čime su prihodi i rashodi uravnoteženi.

Ovogodišnji proračun svakako je razvojni te osigurava provedbu i realizaciju obećanih kapitalnih projekata. Prije svega mislim na projekt dogradnje Osnovne škole Jelenje-Dražice, proširenje i dodatna ulaganja u mjesno groblje u Jelenju, energetsku obnovu zdravstvene stanice, kao i redovito podmirenje usluga javnog prijevoza i ostalih potreba naših sumještana.

Kod rashoda treba istaknuti naš najveći kapitalni projekt, koji od ljeta kreće u realizaciju:

Projekt dogradnje osnovne škole Jelenje-Dražice s pripadajućom sportskom dvoranom i vanjskim igralištem krucijalni je investicijski projekt u Općini Jelenje, za koji je već ishođena i građevinska dozvola. Radovi na dogradnji će započeti u narednoj godini, a u potpunosti se planiraju dovršiti u tri godine. Iako se radi o nadogradnji i uređenju postojeće škole, smatramo da se realizacijom kompletnog projekta zaista radi o potpuno novoj školi u Dražicama. Ona svojim budućim kapacitetom i uvjetima zadovoljava najmodernije pedagoške standarde, a sportska dvorana i vanjsko igralište omogućit će razvoj djece, rekreativaca te sportskih i drugih udruga na području Općine Jelenje. Završetkom projekta svi učenici OŠ pohađali bi nastavu u jednoj smjeni. Planira se da će dogradnja škole stajati cca 25,0 milijuna kuna, od čega PGŽ sudjeluje sa 60% učešća ili cca 15,0 milijuna kuna, a Općina Jelenje s 40% ili cca 10,0 milijuna kuna u tri proračunske godine. U sljedećoj 2018. godini, sredstva u iznosu od 1,7 milijuna kuna koja se planiraju na prihodnoj strani povući od MRRFEU prebacila bi se za tu namjenu u proračun PGŽ. Preostalih cca 8,3 milijuna kuna bit će potrebno osigurati u narednim godinama te će se nastojati s PGŽ postići dogovor o višegodišnjem sufinanciranju od strane Općine Jelenje.

Rashodi za dogradnju Osnovne škole Jelenje-Dražice zahtijevati će maksimalnu kontrolu svih ostalih proračunskih rashoda u nekoliko narednih godina.Drugi važan investicijski zahvat planira se vezano uz proširenje i dodatna ulaganja u groblje. U ovom mandatnom razdoblju nastojat će se riješiti potrebni imovinsko pravni odnosi, izraditi projekt proširenja i prići faznoj izgradnji grobnih mjesta.

U sljedećoj proračunskoj godini planira se i energetska obnova zdravstvene stanice, za koji projekt ćemo se prijaviti na natječaj za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije. Planirani rashodi za ovaj projekt iznose 600 tisuća kuna, a iz frondova EU se planira povući 300 tisuća kuna.

Stavka javnog prijevoza planirana je u iznosu od 900.000,00 kuna. Ovdje treba istaći da je u 2017. godini plaćen dug za 2016. godinu i četiri mjeseca u 2017. godini, te će ovakvim planom u 2018. godini ostati dug za 2018. godinu. S KD Autotrolej ćemo nastojati postići dogovor o obročnim otplatama duga.

Važan investicijski zahvat na području cijele Grobnišćine, pa onda i naše Općine je projekt Urbana aglomeracija Rijeka, kao EU projekt. Općina Jelenje je odlukom Općinskog vijeća prihvatila obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije tog projekta sukladno mogućnostima svog proračuna. Prema predloženoj raspodjeli financiranja od strane pojedinih jedinica lokalne samouprave s područja aglomeracije Rijeka ( Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) Općina Jelenje bi trebala osigurati 19,5 milijuna kuna u šest proračunskih godina. Prvobitnim planom kao prva godina investiranja bila je planirana 2017. godina, a 2022. godina kao zadnja godina, no točna financijska vrijednost projekta, razdioba i novčani tijek financiranja kroz operativno razdoblje provedbe još su uvijek preliminarni i podložni dodatnim izmjenama.

Općina Jelenje, zbog ulaska u projekt dogradnje Osnovne škole Jelenje-Dražice neće biti u mogućnosti participirati i u ovom projektu, pogotovo ne u planiranom iznosu. Stavka Urbana aglomeracija Rijeka, kao EU projekt planirana je u simboličnom iznosu od 30.000,00 kuna,

Rashodi za dogradnju Osnovne škole Jelenje-Dražice, kao što sam prije istaknuo, ali i ovi navedeni investicijski rashodi zahtijevati će maksimalnu kontrolu svih ostalih proračunskih rashoda u nekoliko narednih godina.


Veselim se idućoj godini u kojoj ćemo započet provoditi projekte, a savakako će podignut standard mještana Općine Jelenje. Zahvaljujem se i vijećnicima PGS-a, SDP-ARS-HNS-HSS te AM koji su glasali i podržali razvojni proračun u idućoj godini.

Robert Marčelja


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.