Navigacija

Glavni meni

27
Pet, Sij
0 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Odluka o pokretanju postupka izrade Programa zaštite divljači za područje Općine Jelenje ( 38 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 2017 ( 71 KB )
document Odluka o statusu evidenciji statusa i baze podataka ukidanju statusa planiraju projektiranju financiranju i upravljanju nerazvrstanim cestama ( 52 KB )
document Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD Jelen d.o.o. ( 59 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. ( 141 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 45 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. ( 44 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018. ( 46 KB )
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 54 KB )
document Program javnih potreba u sportu za 2018. ( 47 KB )
document Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 61 KB )
document Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 49 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. ( 44 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. ( 43 KB )
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2017. ( 45 KB )
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017. ( 45 KB )
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. ( 44 KB )
document Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. ( 49 KB )
document Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. ( 50 KB )
document Prijedlog za osnivanje Turističke zajednice Grobnik ( 33 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 28 KB )
document Izvješće o provedenim natječajima za poslovne prostore ( 44 KB )
document Izvješće o provedenom natječaju za dodjelom stipendija u školskoj-akademskoj godini 2017-2018 ( 30 KB )
default Odluka o Izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD-a 2017 ( 7 KB )
default Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju KD-a ( 6 KB )
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2017. ( 28 KB )
document Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2017 ( 202 KB )
default Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Jelenje
default Zaključak Urbroj: 2170/04-01-17-11
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini
default Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
default Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine
default Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2017. godinu
default Rješenje Urbroj: 2170-04-01-17-22
default Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
default Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2017. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2016. godinu
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Odluka o izboru Odbora za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje
default Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
default Odluka o izboru Odbora za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja
default Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
default Odluka o izboru mandatne komisije
default Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci
default Odluka o izboru Odbora za šport
default Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
default Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
default Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
default Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
default Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2016. godine
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
default Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora na području Općine Jelenje koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti
default Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama
default Odluka o imenovanju članova Odbora za strateške planove i fondove EU
default Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Jelenje
default Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Jelenje
default Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje
default Odluka o usvajanju financijskog izvješća Komunalnog društva Jelen d.o.o. za 2015. godinu
default Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje u 2015. godini
default Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za razdoblje 2016.-2022. godine
default Odluka o usvajanju Programa zbrinjavanja otpada divljeg odlagališta Dubina – I. Faza
default Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Jelenje za razdoblje 2015.-2020. godine
document Objavljene odluke Općinskog vijeća od 1993. do 2013. godine ( 88 KB )
default Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 7026-3
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
default Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studenata
default Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
default Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
default Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.