Navigacija

Glavni meni

12
Sri, Lip
0 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
spreadsheet Izvještaj o izvršenju Proračuna-Tablice uz obv. Bilješke -Zajmovi 2021.xls ( 102 KB )
pdf Zaklučak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpanj do prosinac 2021..pdf ( 99 KB )
pdf Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. 7038 2 KO Jelenje.docx.pdf ( 124 KB )
pdf Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Jelenje za 2021. godinu.docx.pdf ( 98 KB )
pdf Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.pdf ( 99 KB )
pdf Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Jelenje.pdf ( 109 KB )
pdf Izvještaj o radu načelnika Općine Jelenje za razdoblje srpanj-prosinac 2021.pdf ( 364 KB )
pdf Izvještaj o izvršenju Proračuna -Tablica uz obv. bilješke -Zajmovi 2021.pdf ( 203 KB )
pdf Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2021.pdf ( 2.12 MB )
pdf Izvještaj o izvršenju Proračuna - BILJEŠKE uz izvršenje Proračuna za 2021. godinu.pdf ( 843 KB )
pdf Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2021..pdf ( 152 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.pdf ( 118 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021..pdf ( 97 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021..pdf ( 118 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2021..pdf ( 174 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2021.pdf ( 163 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021..pdf ( 119 KB )
pdf Izvješće o izvršenje Programa gradnje objekata građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021..pdf ( 147 KB )
document Proračun Općine Jelenje za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024..rtf ( 3.10 MB )
pdf PROVEDBENI PROGRAM PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2022..pdf ( 62 KB )
document Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2022.docx ( 36 KB )
document Programa javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2022..doc ( 67 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.docx ( 24 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022..docx ( 26 KB )
document Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022..doc ( 81 KB )
document Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji u 2022..docx ( 27 KB )
document Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2022..docx ( 36 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2022..docx ( 76 KB )
document Plan djelovanja Općine Jelenje na području prirodnih nepogoda za 2022..docx ( 60 KB )
document Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2022..docx ( 21 KB )
document Odluka o usvajanju Plana djelovanja Općine Jelenje na području prirodnih nepogoda za 2022..docx ( 20 KB )
document Odluka o usvajanju Godisnjeg plana upravljanjem imovinom Općine Jelenje za 2022..docx ( 22 KB )
document Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području općine Jelenje.docx ( 55 KB )
document Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu.docx ( 36 KB )
document Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Plana mreže dječijih vrtića ma području Općine Jelenje.doc ( 55 KB )
document Obrazloženje uz Proračun Općine Jelenje za 2022. godinu.doc ( 289 KB )
document Godisnji plan upravljanja imovinom Općine Jelenje za 2022..docx ( 2 MB )
document Zaključak o Usvajanju izvjesća o poslovanju KD Jelen d.o.o. za 2020. godinu.docx ( 21 KB )
document Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022. godinu.doc ( 60 KB )
document Odluka o visini paušalnog poreza na krevete za iznajmljivače za 2022..docx ( 32 KB )
document Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezvisnik vijećnika 2022.docx ( 32 KB )
document Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o registru nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje.docx ( 30 KB )
document Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021..docx ( 28 KB )
document Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekatai uređenja komunale infrastrukture u 2021..docx ( 33 KB )
document Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2021..doc ( 77 KB )
document Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i komunale infrastrukture u 2021..docx ( 40 KB )
document Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021..docx ( 39 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021..doc ( 82 KB )
document Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Jelenje.docx ( 25 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje z 2021. godinu.doc ( 3 MB )
document Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2021..doc ( 57 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01 1 do 30 6 2021 ( 22 KB )
document Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika Ivoslava Bana ( 41 KB )
pdf T 14 1 Program zaštite divljači ( 47.88 MB )
document Statut pročišćeni tekst 2021 ( 357 KB )
document Pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća rujan 2021 ( 109 KB )
document Odluka o zamjeni nekretnina u Molnarima dio k č 4261 za k č 771 KO Dražice ( 97 KB )
document Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste u Martinovom selu oznake NC 252 kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi ( 51 KB )
document Odluka o usvajanju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području općine Jelenje ( 64 KB )
document Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezvisnik vijećnika 2021 ( 70 KB )
document Odluka o pokretanju zahtjeva za izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko goranske županije ( 64 KB )
document Odluka o izradi strateške procjene za akumulaciju Kukuljani ( 57 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 41 KB )
document Odluka o III Izmjenama i dopunama Odluke o registru nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje ( 35 KB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje u 2021 ( 61 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti za prijavu Projekta Proširenje i opremanje dječjeg vrtića u Podhumu ( 60 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti za prijavu Općine Jelenje na javni poziv za neposredno sufinaciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš ( 54 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na prijavu Projekta Rekonstrukcija Kulturnog doma za mlade u Podkilavcu ( 55 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na prijavu Projekta Rekonstrukcija i prenamjena prostora u Jelenju u prostor za potrebe udruga i mladih ( 57 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na prijavu Projekta proširenja fazna gradnja mjesnog groblja u Jelenju ( 57 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na prijavu Projekta gradnje Dječjeg igrališta Lukeži ( 57 KB )
document Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2021 ( 3.76 MB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( 52 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvješća o Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020..doc ( 280 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvjesća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje za 2020..docx ( 8.97 MB )
document Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE-DRAŽICE.docx ( 31 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2021..doc ( 63 KB )
document Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja od 08.5.2020..docx ( 27 KB )
document Odluka o prijenosu vlasničkog udjela u vlasništvu Općine Jelenje u sufinanciranom dijelu rekonstrukcije OŠ Jelenje na OŠ.docx ( 33 KB )
document Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje.docx ( 37 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2021. godinu.doc ( 3.34 MB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.doc ( 60 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunale infrastrukture u 2021..docx ( 32 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2021. godinu.doc ( 76 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021..docx ( 35 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021..docx ( 36 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem u Jelenju.docx ( 30 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje.docx ( 27 KB )
document Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonice-sajm.docx ( 35 KB )
document Odluka o izboru predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja.docx ( 29 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje.docx ( 28 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije 2021.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, odgoj i cjeloživotno obrazovanje.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za brigu o Hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za šport 2021.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Mandatne komisije.docx ( 29 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.